אוליבר רקח - C++ .NET מתכנת - אינביניר תוכנה

אוליבר רקח - מתכנת דוט נט (Dot Net) פוולסטאק

Shipping calculated at checkout.

מתכנת דוט נט (Dot Net) פוולסטאק

Dot Net, VB, WPF, UWP, Win Forms, JavaScript, Node.js, Express.js, Bootstrap, Socket.IO, jQuery, Python 3, Python, MongoDB, Vue.js, Bash, AWS S3, Docker, MySQL, ReactJS, Vue, React Native